Menu
Your Cart

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Aperoshop  

  

Apéroshop Bv is het eigentijdse webwarenhuis met een uitgebreid assortiment aan dranken en aperitiefboxen op het gebied van dranken, cocktails en snack.

 

Artikel 1 – Definities 

  

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

·       Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 

·       Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van een professionele activiteit. 

·       Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 

·       Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 

·       Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand volgens art. 47 Wet Marktpraktijken; 

·       Dag: kalenderdag; 

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer 

  

Naam ondernemer: Apéroshop Bv
Handelend onder de naam: aperoshop.be  

Vestigingsadres: Guido Gezellestraat 14, 2070 Zwijndrecht
Telefoonnummer: +32492064820
E-mailadres: info@aperoshop.be 
BTW-identificatienummer BE 0753756217

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

  

·       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 

·       Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument overgedragen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

·       Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument overgedragen worden op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

·       Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

 

Artikel 4 - Het aanbod 

  

·       Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

·       Apéroshop Bv behoudt zich het recht voor om haar prijzen, het aanbod en de verschijningsfrequentie van het product of artikel op elk ogenblik te wijzigen. 

·       Apéroshop Bv is niet aansprakelijk wanneer een van de producten of artikelen verdwijnt uit het aanbod of wijzigingen ondergaat. 

·       Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Apéroshop Bv. Apéroshop Bv is niet aansprakelijk voor de onbeschikbaarheid van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld 

·       Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. 

·       Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 

·       Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 

o   de prijs inclusief belastingen; 

o   de eventuele kosten van aflevering; 

o   de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 

o   het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 

o   de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; 

o   de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs; 

 

Artikel 5 - Leeftijd

 

Aangezien de verkoop van alcohol aan personen jonger dan 18 jaar verboden is, garandeert de koper dat hij 18 jaar oud is op het moment van de verkoop. De verkoper behoudt het recht om personen jonger dan 18 jaar niet te beleveren, wanneer hij hiervan kennis heeft.

 

 

Artikel 6 - De overeenkomst 

  

·       De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de gestelde voorwaarden. 

·       Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 

·       Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

·       De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 

·       het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; 

·       de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 

·       de informatie over bestaande service na aankoop en garanties. aperoshop.be beschikt over after sale services in de vorm van een klantendienst; 

·       de in artikel 4 lid 4 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst; 

·       de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; 

·       een link naar de downloadbare algemene voorwaarden wordt meegestuurd bij de bevestigingsmail van een bestelling. 

·       Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 

 

Artikel 7 - Herroepingsrecht bij levering van producten 

  

·       Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze herroeping kan mondeling gebeuren, doch is het aangeraden om dit schriftelijk of per e-mail te doen omwille van het bewijs. Deze termijn gaat in op de dag na levering van het product aan de consument. Let op: op zakelijke bestellingen vervalt het recht van retour. 

·       Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

 

Artikel 8 - Kosten in geval van herroeping 

  

·       Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 

·       Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen. 

 

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht 

  

·       Indien de consument over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 

·       Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 

·       die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; 

·       die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 

·       die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 

·       die snel kunnen bederven of verouderen; 

·       waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 

·       voor losse kranten en tijdschriften; 

·       voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. 

·       Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 

·       betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; 

·       waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; 

·       betreffende weddenschappen en loterijen. 

 

Artikel 10 - De prijs 

  

·       Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. 

·       In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

·       Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 

·       Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 

o   deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 

o   de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

·       De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 

·       In geval van een technische fout betreffende de affichering van de prijs zal de ondernemer slechts gebonden zijn indien de geafficheerde prijs redelijk verwacht kon worden voor het product of de dienst. 

 

Artikel 11 - Conformiteit en Garantie 

  

·       De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

·       Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. 

·       Tenzij expliciet anders overeengekomen, wordt er behoudens de wettelijke garantie, geen extra garantie geboden. 

 

Artikel 12 - Levering en uitvoering 

  

·       De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 

·       Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 

·       Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, een gelijkwaardig vervangproduct aan te vragen, of eventuele schadevergoeding te bekomen. 

·       In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 

·       Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn in dit geval voor rekening van de ondernemer. 

·       Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 13 - Betaling 

  

·       Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden een gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling worden bedongen (tijdens de herroepingstermijn). Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.  

·       De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.  

 

Artikel 14 - Klachtenbehandeling 

  

·       Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 

·       Bij de ondernemer ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

 

Artikel 15 - Geschillen 

  

·       Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, voor zover het internationaal privaatrecht dit toelaat. 

·       De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.